OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO


Od dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
przekazujemy informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez
Państwa firmie Mirosław Popardowski Usługi Pośrednictwa Wizowego
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Mirosław Popardowski-Usługi
Pośrednictwa Wizowego- zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, tj. (a)
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów i/lub (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi i/lub zawarcia umowy. W
przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i realizacja usług.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zleconej
usługi, usług lub umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom, czyli
podmiotom, z których firma korzysta przy ich przetwarzaniu (np. biuro podawcze przyjmujące
wnioski, kurier, itp.) i/lub mogą być przekazane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), lecz tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym do
realizacji usługi świadczonej dla osoby, której dane osobowe dotyczą.
7. Zakres przetwarzania danych uzależniony jest od rodzaju zleconej przez Klienta Usługi i
ograniczony wyłącznie do wymaganego minimum, aby poprawnie zrealizować daną Usługę.
Zmienny zakres wymaganych danych wynika z faktu, iż wnioski wizowe - w zależności od kraju i
obowiązującej aktualnie procedury wizowej - różnią się zakresem bezwzględnie wymaganych
danych i mogą obejmować dane:
1) Imię i nazwisko
2) Adres e-mail i numer telefonu
3) Adres zamieszkania i/lub adres zameldowania i/lub adres korespondencyjny
4) Płeć, obywatelstwo, narodowość
5) Numer PESEL
6) Numer i seria dowodu osobistego
7) Numer paszportu
8) Data i miejsce urodzenia
9) Wzory podpisów
10) Miejsc i stanowisk pracy
11) Informacje dotyczące członków rodziny
) Dane osobowe zawierające informacje:
I. o cechach nabytych (wykształcenie, znajomość języków, posiadane uprawnienia, stan cywilny)
II. o cechach osobowościowych, w tym o religii
III. o najróżniejszych przejawach działalności (np. plany podróży, odwiedzone kraje, posiadane
wizy)
12) Nazwa firmy i jej dane rejestrowe (np. numer NIP, REGON, KRS)
13) Numer wniosku
r) Oznaczenia dokumentów urzędowych i firmowych (np. numer dyplomu, sygnatura sprawy)
oraz wszelkie inne dane wymagane przez konsulaty w celu wydania wiz, legalizacji dokumentów
i/lub wykonania usługi tłumaczeń, o których klient zostanie każdorazowo poinformowany.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
I. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
II. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
III. przenoszenia danych,
IV. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
V. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez
Administratora Danych Osobowych (wyrażenie zgody i/lub zlecenie realizacji usługi i/lub zawarcie
umowy) do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie
cofnięta lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

MIROSŁAW POPARDOWSKI
USŁUGI POŚREDNICTWA WIZOWEGO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO
1.Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez firmę Mirosław Popardowski -Usługi Pośrednictwa Wizowego z siedzibą w Warszawie
ul. Królowej Marysieńki 19/143 -NIP 9511005552 w celu realizacji zleconej usługi.
2. Podaje dane osobowe dobrowolnie ,świadomie i oświadczam że podane dane są
zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej
http://posrednictwo-wizowe.pl/index.php/rodo dotyczącej celu i sposobu przetwarzania danych
osobowych .
Miejscowość, data Czytelny podpis