bialorus   Białoruś

ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
tel. /+48/0227420990, /+48/0227420710
pon - pt: 09.00 - 12.00
15.00 - 16.00

 

 

 

Dokumenty

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY NIEZALEŻNIE OD CELU
POBYTU:
1.Wiosek wizowy:
Formularz wniosku wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem).
2.Zdjęcie:
Zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle,
nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie
pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie
paszportowe).
3. Paszport (oryginał):
Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po
ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co
najmniej są 2).
4.Ubezpieczenie zdrowotne.

 

Wizy

Wiza prywatna

 
Wiza C do 90 dni jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna 1.Zaproszenie załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał). zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych

1. Zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej kiedy obywatel Republiki Białoruś jest zameldowany na terenie Białorusi.

2. Dokumenty potwierdzający pokrewieństwo (oryginał + kopia).

3. Kopia strony paszportu ze zdjęciem osoby zapraszającej.

4.Kopia strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.

bez opłaty konsularnej


1.Zaproszenie poświadczone przez konsula do spraw obywatelskich
(oryginał).

2.Kopia strony paszportu ze zdjęciem osoby zapraszającej.

3.Kopia strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.

 zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych

1.Dokumenty potwierdzający pokrewieństwo (oryginał + kopia).

2.Kopia strony paszportu ze zdjęciem osoby zapraszającej.

3.Kopię strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.
 zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych
1. Zgłoszenie poważnej choroby lub śmierci bliskiego krewnego lub członka rodziny (małżonka), poświadczone przez lekarza, akt zgonu.  zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych lub
bez opłaty konsularnej
(są dokumenty potwierdzający pokrewieństwo (oryginał + kopia).
Wiza wielokrotna z okresem ważności maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180-dniowym

1.Zaproszenie załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał).

  zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych

1. Zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej kiedy obywatel Republiki Białoruś jest zameldowany na terenie Białorusi.

2. Dokumenty potwierdzający pokrewieństwo (oryginał + kopia).

3. Kopia strony paszportu ze zdjęciem osoby zapraszającej.

4.Kopia strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.

 
bez opłaty konsularnej
1.Zaproszenie poświadczone przez konsula do spraw obywatelskich
(oryginał).

2.Kopia strony paszportu ze zdjęciem osoby zapraszającej.

3.Kopia strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.

 zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych

1.Dokumenty potwierdzający pokrewieństwo (oryginał + kopia).

2.Kopia strony paszportu ze zdjęciem osoby zapraszającej.

3.Kopię strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.
zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych
Ważne!

Tylko kompletne zestawy dokumentów są akceptowane do rozpatrzenia.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 

 

Wiza służbowa

 
Wiza C do 90 dni jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna

1. Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym.

Wiza wielokrotna z okresem ważności maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180-dniowym

1. Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym.

lub

2. Dła kierowców (czlonków ZMPD):

- oryginał lub kopia lista ZMPD na blankiecie firmowym adresowany do Wydziału Konsularnego Ambasady z prośbą o wydanie wiz dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa;

licencja dotycząca przewozu drogowego.

lub

3. Dła kierowców (nie są członkami ZMPD):

- oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formąod firmy białoruskiej na blankiecie firmowym.

licencja dotycząca przewozu drogowego.

Ważne!

Tylko kompletne zestawy dokumentów są akceptowane do rozpatrzenia.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Wiza tranzytowa

 
Wiza B jednokrotna,
dwukrotna lub
wielokrotna

1.Ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero  (wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi).

2.Kopię biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie.

Ważne!

Tylko kompletne zestawy dokumentów są akceptowane do rozpatrzenia.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 

Wiza turystyczna

 
Wiza C do 30 dni jednokrotna

1. Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) od firmy białoruskiej turystycznej na blankiecie firmowym.

lub

2. Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) przedmiotu agroekoturystyki.

lub

3. Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) białoruskiego sanatorium-uzdrowiska lub organizacji zdrowia na blankiecie firmowym.

4. W przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni podtwerdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie firmowym. Akceptujemy ruwnierz potwierdzenia rezerwacji z systemów internetowych, na przykład Booking.com, Hotels.com.
Dopuszczalne jest potwierdzenie rezerwacji wynajmowanych mieszkań wynajmowanych w określony sposób (umowa najmu).

Wiza C do 30 dni dwukrotna

Konieczne jest oddzielne wskazanie we wniosku o potrzebie podwójnego wjazdu turysty, a także dokumenty uzupełniające (wiza sąsiedniego państwa lub bilety na wyjazd i wjazd, odpowiedni program turystyczny itp.).

Wiza D
Nie wydano
Ważne!

Tylko kompletne zestawy dokumentów są akceptowane do rozpatrzenia.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 

 

Ceny wiz i okresy oczekiwania

 

 

Taryfa opłat konsularnych

 

(ważna od dnia 01.07.2020)

 

 

 

 

                                         

                                     Obywateli Unii                                      Europejskiej*

                                    (dzieci do lat 12 bez opłaty)

 

 

  

Inne kraje

(dzieci do lat 14 bez opłaty)

                          EUR

EUR

Termin rozpatrzenia

do10 dni roboczych

do 2 dni roboczych

5 dni roboczych

do 2 dni roboczych

1. Rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy tranzytowej (typ B):

Jednokrotnej

35

70

60

120

Dwukrotnej

35

70

60

120

Wielokrotnej

35

70

60

120

2. Rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy krótkoterminowej (typ C):

Jednokrotnej

35

70

60

120

Dwukrotnej

35

70

60

120

Wielokrotnej

35

70

60

120

3. Rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy długoterminowej (typ D):

Wielokrotnej

35

70

60

120

 * Obywatele Austrii, Belgii, Bułgarii, Węgier, Grecji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Portugalii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Francji, Finlandii, Chorwacji, Czech, Szwecji i Estonii.

Czas rozpatrzenia wniosku wizowego:
W trybie normalnym – do 10 dni roboczych
W trybie ekspresowym – do 2 dni roboczych*
* — Czas rozpatrzenia wniosku wizowego może być przedłużony przez
konsula.

 

 

 
 

 

 

 

Formularze

 

Wzór formularzy zaproszeń można pobrać ze strony MSZ Białorusi www.mfa.gov.by

word icon Formularz wniosku

Wzór zaproszenia

 

 

Uwagi

W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach" – informuje komunikat na stronie internetowej ambasady. W komunikacie wskazano również przejścia graniczne otwarte dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji. Są to przejścia Buraczki, Łudonka i Ubylinka na granicy z Łotwą, Kuniczyna Gora, Szumiłkino na granicy z Estonią i Nowyje Jurkowiczi, Pogar, Trojebortnoje na granicy z Ukrainą. Dla podróży drogą lądową polska placówka rekomenduje trasę przez Łotwę.

Utrudnienia dotyczą także ruchu lotniczego. Loty z Mińska do miast na terytorium Rosji "są obecnie traktowane jako połączenia wewnątrzkrajowe, w związku z czym pasażerowie nie przechodzą odprawy paszportowej w porcie lotniczym w Mińsku". Oznacza to, że w paszportach i kartach migracyjnych nie są zamieszczane odciski stempli wjazdowych. "Natomiast brak adnotacji rosyjskich służb granicznych w paszportach i na kartach migracyjnych może być podstawą do nałożenia grzywny za nielegalne przekroczenie granicy i naruszenie przepisów migracyjnych" – głosi komunikat.

W związku z tym polskie służby konsularne odradzają podróżowanie do Rosji drogą lotniczą tranzytem przez port lotniczy w Mińsku.

 

 

 

Bezwizowy tryb wjazdu i wyjazdu
cudzoziemców na termin do 30dni.
Informujemy, że na mocy Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia
9 stycznia 2017 roku Nr.8 “O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i
wyjazdu cudzoziemców” z dniem 12 lutego 2017 roku wprowadza się
możliwość bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki Białoruś na
termin nie więcej niż pięć dób wyłącznie przez przejście graniczne
“Lotnisko Narodowe “Mińsk” dla obywateli 80 państw, w tym
Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowe przepisy dotyczą tylko osób, podróżujących samolotami w obie
strony (przylot i odlot z lotniska “Mińsk”).
Ruch bezwizowy nie obejmuje:
- osób, przylatujących do Białorusi samolotami z Rosji, oraz osób,
planujących wylecieć na teren Rosji (te loty są traktowane, jako wewnętrzne,
nie są objęte kontrolą graniczną);
- posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych.
Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś obcokrajowiec powinien
posiadać:
- ważny paszport;
- ubezpieczenie zdrowotne;
- środki płatnicze (co najmniej 46 Rubli białoruskich, co w przeliczeniu wynosi
23 EURO (na 11.01.2017) na każdy dzień pobytu);
- kartę migracyjną (może być wypełniona w trakcie lotu w samolocie, lub
bezpośrednio po przylocie na lotnisko “Mińsk”).
Nie są wymagane żadne zaproszenia, potwierdzenie rezerwacji hotelu,
podanie adresu zamieszkania, zameldowanie i inne formalności.
Dzień przylotu i dzień odlotu zaliczane są do dni bezwizowego pobytu.
Ilość wjazdów do Białorusi w ramach regulowanych przez Dekret Nr.8 nie jest
ograniczona, jednak ilość dni pobytu nie może przekraczać 90 dni w ciągu
półrocza dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i 90 dni w ciągu roku dla
obywateli innych państw.